Login Admin

Algemene Voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin het desbetreffende reparatie bedrijf als reparateur van consumenten- elektronica optreedt.

KLACHTEN/DEFECTEN

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven, of in de omschrijving bij het online afsprakensysteem. De reparateur onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is. Vochtschade dient altijd gemeld te worden door de klant. PRIJS
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten. Prijzen zoals vermeld staan op de website, zijn inclusief btw.

PRIJSOPGAVE

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten. Bij waterschade gaat u akkoord met een maximaal reparatiebedrag waarbinnen de reparatie direct kan plaatsvinden. In geval van hogere kosten wordt een voorlopige prijsopgave telefonisch of per mail doorgegeven voor akkoord. Het bedrag van 35,- euro wordt in elk geval in rekening gebracht, ook al wordt het toestel niet gerepareerd.

ONDERZOEK

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de extra kosten brengen wij alleen de onderzoekskosten in rekening
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de reparateur in geval van extra kosten en betaalt dan alleen de onderzoekskosten en verzendkosten van de retourzending.

KWALITEIT

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of - indien dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is - ruilonderdelen.
7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden, alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

AANSPRAKELIJKHEID

8. De reparateur is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product. De toebehoren en accessoires dient de klant zelf te bewaren en niet af te geven bij de reparatie of verzending, dat geldt ook voor de originele verpakking van de producten. Hiervoor kan de reparateur niet aansprakelijk worden gehouden voor de vermelde toebehoren en accessoires. Retourzendingen worden door de reparateur altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door Post NL. Schadevergoeding door Post NL bedraagt maximaal EUR 5400,-. De reparateur behandelt alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. De reparateur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door de reparateur.

VERZENDING

9. De reparateur biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan. Deze verzekering wordt door Post NL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door de reparateur met Post NL afgehandeld. De reparateur betaalt u het schadebedrag direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld.

GARANTIE

10. De reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie (enkel het onderdeel dat vervangen is). Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie van de reparateur vervalt wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door een andere reparatiecentrum is geopend.
11. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de reparateur een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. Gemonteerde onderdelen kunnen niet worden teruggenomen.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

SOFTWAREMATIGE AANPASSINGEN

12. De reparateur faciliteert de mogelijkheid om een aantal toestellen te voorzien van een ander besturingssysteem zoals Windows Mobile of Android. De reparateur biedt geen ondersteuning voor de genoemde systemen. Bugs (fouten) en eventueel andere softwarematige problemen veroorzaakt door het installeren van een App of een andere oorzaak kunnen dan ook niet door ons worden verholpen. Gebruikersvragen kunnen al dan niet beantwoord worden door de reparateur.

VERVALLEN FABRIEKSGARANTIE

13. De reparaties die wij uitvoeren vallen buiten de fabrieksgarantie van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung etc. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al is verlopen op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij zelf nieuwe garantie omdat wij achter onze service staan, zoals vermeld in artikel 10.

VERLIES VAN DATA

14. De reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De reparateur wijst hierop op de website en in de algemene voorwaarden. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan de reparateur opstuurt of op locatie afgeeft. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

NIET BETAALDE/AFGEHAALDE PRODUCTEN

15. Indien na 14 dagen dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is de reparateur gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen op een milieuvriendelijke wijze en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

KLACHTENPROCEDURE

16. De reparateur doet er alles aan om u een perfecte dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij - samen met u - naar een oplossing zoeken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren.

U kunt uw klacht kenbaar maken via:
Mail: klacht@repairstatus.nl


Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw schrijven.

GESCHILLEN

17. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
18. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. de reparateur blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
19. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de reparateur zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Copyright © 2014 Repairstatus.